ciekawostki

Folwark dworski
W Dolnych Kozach przy ul. Przeczniej w rejonie skrzyżowania z ul. Chabrową znajdują się dawne zabudowania dworskiego folwarku dolnego. Jeszcze pocz. XXI w. zabudowania te były kompletne, tworząc czworobok – podobnie jak dworska stodoła pod św. Florianem, dzielony na dwie części przebiegającą przez środek drogą. Zabudowania były parterowa i miały przeznaczenie głównie inwentarskie, z niewielką częścią mieszkalną. Budynki były murowane i kryte dachówką. Najstarsza wzmianka o istnieniu folwarku dolnego pochodzi z parafialnych ksiąg metrykalnych z 1658 r. Wcześniej, bo w 1609 r., miały miejsce w Kozach zbrojne zajazdy szlacheckie, które stanowiły element odzwierciedlenia sporu spadkowego po śmierci jednego z dziedziców. Przedmiotem rabunków i zniszczeń padały dobra zgromadzone w zabudowaniach folwarcznych. Księga dworska pod datą 1789 podaje spis bydła na „folwarkach Kózkich”, gdzie według wykazu folwark dolny posiadał 28 krów, 7 jałówek, 3 byki i 10 cieląt. Funkcjonowanie w Kozach trzech folwarków (w Dolnych i Górnych Kozach oraz przy Pałacu) świadczy o gospodarce rolnej jako jednej z głównych gałęzi składających się na dochód koziańskiego dworu. Mimo, że zabudowania folwarczne w tym rejonie istnieją w formie szczątkowej, to obszar ten do dziś nosi zwyczajową nazwę „Folwark”.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.