Element Grafiki
Element Grafiki - logo na stronie głównej

Szlak
Koziańskich
Ciekawostek

o projekcie

Discover the municipality of Kozy by following our Trail of Curiosities. See historical buildings and heritage sites, return to places that no longer exist and learn about the history of the people who created them. Wander along the trails of the Beskid Mały to enjoy all its natural wealth  and admire magnificent views.

Project title:
The Curiosity Trial of Kozy

Project partners:
Kozy Commune www.kozy.pl
Mošovce Municipality www.mosovce.sk

About the Project

The Microproject is co-financed by the European Regional Development Fund under the Interreg V-A Poland-Slovakia 2014-2020 Cross-Border Cooperation Program, as well as from the national budget.  "The Curiosity Trial of Kozy" is being carried out in collaboration with the Municipality of Mosovce in Slovakia. The project emerged from the desire to present the historical values, which are an important element of the cultural heritage of the Poland-Slovakia border area, to the residents of Kóz and tourists visiting the area. Within the Kozy area, around 53 historic sites, there will be 39 information plaques with brief historical information. Based on these points, a brochure and guide will be published, serving as a compendium of knowledge about the town, historic sites, and places worth seeing. Tourist attractions will be marked on a map, aiding in efficient navigation to the destinations. The project will be complemented by a website enriched with numerous photographs and expanded information from the field plaques. All materials will be prepared in three languages (Polish, English, and Slovak) so that every tourist, even international, can easily explore the places of interest. Soft activities are also planned within the project, consisting of guided walks along the newly designated trail. These walks are dedicated to children from schools and aim to acquaint them with the cultural and natural heritage of the Poland-Slovakia border region. The "The Curiosity Trial of Kozy" will help preserve the history of valuable sites and locations from fading into oblivion, as well as deepen the historical knowledge for future generations.

Project Objectives:

  • Enhance the attractiveness of the Poland-Slovakia border region by disseminating knowledge about cultural and natural heritage sites, among residents of the Kozy Municipality  and tourists visiting the area.
  • Increase the level of sustainable utilization of cultural and natural heritage.
  • Create a new cross-border tourist product.
  • Raise the knowledge level of residents and tourists about the valuable cultural and natural heritage of the current generation, future generations of Kóz residents, tourists, residents of the Municipality of Mosovce, and all interested individuals from the Poland-Slovakia border area.
Implementation Period:

November 2020 - April 2021

Project Value:

The total cost of the microproject entitled "The Curiosity Trial of Kozy" is 26,688.54 euros.

EU Funding:

The funding from the European Regional Development Fund amounts to 22,685.25 euros, representing 85% of the project's value.

Informacje dodatkowe

Logotyp - Euroregion Beskidy Herb - Gmina Kozy
Tytuł projektu:
Szlak Koziańskich Ciekawostek
Partnerzy projektu:
Gmina Kozy www.kozy.pl
Gmina Mošovce www.mosovce.sk
Opis projektu:
Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” jest realizowany przy współpracy z Gminą Mosovce na Słowacji. Projekt zrodził się z chęci zaprezentowania mieszkańcom Kóz i turystom odwiedzającym miejscowość walorów historycznych, stanowiących ważny element dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza PL-SK. Na terenie Kóz, w okolicy 53 zabytkowych obiektów, powstanie 39 tabliczek z krótką informacją historyczną. Na bazie tych punktów, zostanie wydany folder i przewodnik, stanowiący kompendium wiedzy na temat miejscowości, zabytkowych obiektów i miejsc wartych zobaczenia. Atrakcje turystyczne zostaną umieszczone na mapie, co pomoże w sprawnym dotarciu do celu. Uzupełnieniem całości projektu będzie strona internetowa, wzbogacona w liczne fotografie i rozwinięcie „ciekawostek” z tablic terenowych. Wszystkie materiały zostaną przygotowane w trzech językach (polskim, angielskim i słowackim) aby każdy turysta, nawet zagraniczny, mógł bez problemu odwiedzić interesujące go miejsca. W ramach projektu przewidziane są działania miękkie, będące cyklem spacerów z przewodnikiem, po nowo wyznaczonym szlaku. Spacery dedykowane są dla dzieci z koziańskich szkół i mają na celu poznanie dziedzictwa kultury i przyrody pogranicza PL-SK. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” pozwoli uchronić od zapomnienia historię cennych obiektów i miejsc oraz pogłębiać wiedzę historyczną przyszłym pokoleniom.
Cele projektu:
- podniesienie atrakcyjności pogranicza PL-SK poprzez rozpowszechnienie wiedzy na temat koziańskich obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zarówno przez mieszkańców Kóz, jak i turystów odwiedzających tę miejscowość - zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego - utworzenie nowego transgranicznego produktu turystycznego - podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców i turystów z zakresu cennego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obecnego pokolenia, przyszłych pokoleń mieszkańców Kóz, turystów, mieszkańców Gminy Mosovce i wszystkich zainteresowanych osób z pogranicza PL-SK
Okres realizacji:
listopad 2020 - kwiecień 2021
Wartość projektu:
Całkowity koszt mikroprojektu pn. Szlak Koziańskich Ciekawostek to 26 688,54 euro
Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 22 685,25 euro co stanowi 85% wartości projektu.
Element Grafiki - Marker
Element Grafiki