ciekawostki

Teren dawnej kopalni rudy żelaza i kapliczka
W poł. XIX wieku w wielu miejscach na terenie Galicji i Śląska Austriackiego wydobywano tzw. rudę syderytową, służącą do wytopu żelaza. Minerał ten pozyskiwano metodą odkrywkową. W Małych Kozach w rejonie dzisiejszej ul. Spacerowej funkcjonowało niewielkie wyrobisko. Teren ten był dzierżawiony przez Habsburgów żywieckich: Arcyksięcia Albrechta Fryderyka (1817-1895) oraz prawdopodobnie wcześniej także przez jego ojca Arcyksięcia Karola Ludwika (1771-1847). Pozyskany urobek transportowano furmankami do huty w Węgierskiej Górce. Według ustnych przekazów w miejscu wydobycia miało dojść do tragicznego w skutkach osunięcia się ziemi i zasypania żywcem grupy robotników. Eksploatację wyrobiska na terenie Małych Kóz zakończono jeszcze w XIX w. W 1896 roku mieszkający w tym miejscu Michał i Anna Frączkiewiczowie ufundowali murowaną kapliczkę, w miejscu starej wykonanej w bloku piaskowca z wnęką. W 1900 roku uroczystego poświęcenia kapliczki dokonał koziański proboszcz ks. Józef Błonarowicz. Na uroczystość tą przybyli w procesjach mieszkańcy okolicznych wsi (Kóz, Bujakowa, Pisarzowic i Straconki). Od połowy lat 70. XX w. przy kapliczce zaczęto odprawiać msze święte – początkowo w niektóre święta a później w każdą niedzielę. Miejsce to dało początek idei budowy kościoła na terenie Małych Kóz. Aby ułatwić odprawianie nabożeństw, przed kapliczką wybudowano spore zadaszenie, co znacznie zmieniło pierwotny jej wygląd. Zainstalowano również oświetlenie elektryczne. W ołtarzu kapliczki znajduje się XIX wieczny obraz Madonny z Dzieciątkiem.
Element Grafiki
Element Grafiki
Strona internetowa powstała w ramach mikroprojektu pn. „Szlak Koziańskich Ciekawostek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz z budżetu państwa.